Home Tussenschoolse opvang

Veilig verzekeren:

logo qshops

logo geschilonline


Beste tips over tussenschoolse opvang | Gastouderverzekering.nl

Tussenschoolse opvang

Schoolgaande kinderen kunnen tussen de middag niet altijd thuis terecht. Meestal is dat omdat hun ouders vanwege hun werk niet thuis zijn om hen op te vangen, maar sommige kinderen wonen eigenlijk te ver weg van school om tussen de middag naar huis te gaan. Deze kinderen hebben zogenoemde tussenschoolse opvang nodig.

In de pauze moeten kinderen die overblijven niet alleen de gelegenheid hebben om te eten, maar ook om te spelen en uit te rusten. Daarvoor is goede begeleiding een must. Als een tussenschoolse opvang goed is, resulteert dat erin dat de kinderen die overblijven ’s middags weer goed geconcentreerd aan de lessen deelnemen. Het is ook immers de bedoeling dat de middagen ook ordelijk verlopen en effectief benut worden. Dat is voor zowel de leerlingen als de leerlingen het beste. Overblijven hoort een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. Bovendien is het voor ouders een prettig idee dat hun kinderen goed opgevangen worden als zij dat tussen de middag niet kunnen.

Verschillende vormen van opvang

Tussenschoolse opvang kan op verschillende manieren georganiseerd zijn. Hier worden verschillende vormen genoemd, binnen welke scholen allerlei variaties kunnen aanbrengen:

  • De overblijvers eten hun eigen meegebrachte lunch in het schoolgebouw, waarna zij binnen of buiten kunnen spelen tot aanvang van de middaglessen. De begeleiding vindt plaats door overblijfkrachten , leraren of een professionele instantie.
  • Alle leerlingen blijven tussen de middag op school over. Zo’n school heeft een continurooster. De middagpauze bestaat niet uit onderwijsuren, maar maakt wel deel uit van de schooltijd. De begeleiding vindt meestal plaats door de leerkrachten. De school ontvangt van de ouders geen financiële bijdrage voor de overblijf, maar de kosten voor de lunch worden wel door de ouders betaald.
  • De kinderen blijven tussen de middag ergens buiten het schoolgebouw, op een andere locatie. De begeleiding vindt plaats door pedagogische medewerkers, door wie zij van en naar school worden opgehaald en teruggebracht.
  • De kinderen krijgen een compleet verzorgde lunch in het schoolgebouw, waarvoor dan meestal een speciaal aangepaste ruimte is gecreëerd.
  • Tot slot bestaan er unieke vormen van overblijven voor wat betreft de aanpak: variaties in de tijden die aangehouden worden, hoe het georganiseerd wordt of hoe er met voeding wordt omgegaan. Er bestaan bijvoorbeeld middelbare scholen waar scholieren als overblijfbegeleider in hun middagpauze maatschappelijke stage lopen.

Schoolbestuur

Het schoolbestuur draagt de verantwoording voor tussenschoolse opvang. De school bepaalt samen met de ouders hoe dit georganiseerd wordt. De medezeggenschapsraad van de school moet hiermee ingestemd hebben.

De vorm van Tussenschoolse opvang is niet onderhevig aan de Wet kinderopvang, wat inhoudt dat ouders op grond van die wet dan ook geen vergoeding ontvangen voor de tussenschoolse opvang.

Financiering

Voor overblijven stelt het kabinet jaarlijks € 36 miljoen beschikbaar. Per leerling komt dat dan neer op ca. € 23,44. Scholen kunnen dat via de lumpsum ontvangen bedrag voor de tussenschoolse opvang gebruiken. Scholen voor speciaal basisonderwijs ontvangen € 3.100,00 per school en € 31,00 per leerling, wat ingezet wordt om tijdens de tussenschoolse opvang twee onderwijsassistenten in te kunnen zetten.

Vrijwilligers

Hoewel op sommige scholen professionele krachten en leraren worden ingezet voor de tussenschoolse opvang, bestaan de overblijfbegeleiders op scholen in de meeste gevallen uit vrijwilligers.

De gebruikelijke maximale financiële vergoedingen voor vrijwilligers:

  • Vanaf 23 jaar: € 4,50 per uur, € 150,00 per maand en € 1.500,00 per jaar.
  • Tot 23 jaar: € 2,50 per uur, € 150,00 per maand en € 1.500,00 per jaar.
 


Over Gastouderverzekering.nl | Contact | Inloggen | Disclaimer | Privacy Policy
© 2007 - 2021 | Gastouder Verzekering | Voor gastouder en bij kinderopvang